Bavimo se zastupanjem fizičkih i pravnih lica u predmetima građanske materije.


Gradjansko pravo-obligacije – naknada štete, isplata duga, sačinjavanje ugovora, poništaj i raskid ugovora.

Radno pravo – zastupanja pravnih i fizičkih lica u radnim sporovima pred sudovima i drugim državnim organima.

Naplata potraživanja – sastavljanje opomena pred tužbu i prinudno izvršenje, sastavljanje tužbi i predloga za prinudnu naplatu, zastupanje poverilaca u postupcima prinudne naplate na osnovu računa, menica i drugih verodostojnih isprava.

Privredno pravo – zastupanje pravnih lica i drugih oblika organizovanja po principu stalnog mesečnog angažovanja.

Naknada štete – neosnovano naplaćeni troškovi obrade kredita, neosnovano podizanje kamatne stope od strane banke, ugovaranje nekazonitog kursa prilikom podizanja kredita, naplata štete za štete pričinjene u saobraćajnim nezgodama, naknada štete zbog povrede na radu, neisplaćene zarade ili neiskorišćeni godišnji odmor, ujeda psa lutalica.

Nepokretnosti – sačinjavanje Ugovora o kupoprodaji i zakupu, provera dokumentacije pre sačinjavanja ugovora, prethodno rešavanje imovinsko pravnog statusa nepokretnosti, uknjižba nepokretnosti.

Prekršajno pravo – odbrana u prekršajnom postupku, sastavljanje podnesaka i pismena odbrana u prekršajnom postupku.

Nasledno pravo – ugovori o doživotnom izdržavanju, ostavinski postupci i sporovi, sačinjavanje testamenata, , lišenje poslovne sposobnosti, deoba zajedničkih stvari.

Upravno pravo – davanje pravnih saveta i zastupanje pred organima uprave i drugim postupcima.

Pravni saveti – svojim klijentima dajemo pravna mišljenja iz oblasti radnih odnosa, privrednog prava, obligacionog prava, porodičnog prava, naslednog prava, svojinsko-pravnih odnosa, i drugih srodnih grana prava.


Advokatska kancelarija je osnovana 17.06.2000. godine.


Sedište advokatske kancelarije je u Beogradu, ul. Vojvode Stepe br. 10.